Valné zhromaždenie VÚKABU

Dátum/Čas:

Date(s) - 30 sep 2012
10:00 AM - 12:30 PM

Lokalita:

Adresa: Trieda SNP 104
Mesto: Košice
Krajina: Slovakia


Program:

prezentácia od 9:30 hod.

1. Otvorenie VZ (10:00 hod.)
2. Voľba mandátovej a návrhovej komisie
3. Schválenie programu VZ
4. Kontrola splnenia uznesení z minulého VZ a referát o stave VÚKABU
5. Správy o činnosti jednotlivých komisií (RK, TMK, …)
6. Správa revíznej komisie
7. Správa o hospodárení a vyhodnotenie splnenia rozpočtu
8. Návrh termínového kalendára 2012 – 2013
9. Návrh skúšobných komisárov na rok 2013
10. Návrh rozpočtu na rok 2013
11. Diskusia
12. Záver VZ