Akademické Majstrovstvá Slovenska 2012

Dátum/Čas:

Date(s) - 26 jan 2012
10:30 AM - 3:30 PM

Lokalita:

Adresa: Tajovského 40
Mesto: Banská Bystrica
Krajina: Slovakia


SLOVENSKÁ UNIVERZIÁDA 2012 – ZIMNÁ ČASŤ
KARATE

Usporiadateľ:
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici,
Fakulta humanitných vied
Katedra telesnej výchovy a športu
Slovenská asociácia univerzitného športu


Prezentácia:

Študentský domov 1, Tajovského 40,
Banská Bystrica, (vedľa FHV) 26.01.2012, 9:00 – 10:00 h
Kancelária súťaže: Zasadacia miestnosť KTVŠ (č.54), FHV UMB BB
Prihlášky:Prihlasovanie je na stránke SAUŠ www.saus.sk .
Kópiu prihlášky je potrebné zaslať e-mailom predsedovi komisie karate SAUŠ na adresu kacik@vsld.tuzvo.sk do 18.12.2011.

Otvorenie súťaže: 26.01. 2012 o 10:30 h
Ukončenie: 26.01. 2012 cca o 15:30 h

Riaditeľ súťaže:
PhDr. Miroslav Sližik, PhD.,
tel.: 0903 614 429,
e-mail: miroslav.slizik@umb.sk

Predseda ŠK SAUŠ:
prof. RNDr. František Kačík, PhD.,
tel.: 0907 438 039
e-mail: kacik@vsld.tuzvo.sk

Hlavný rozhodca: Peter Baďura

Podmienka účasti:
študenti všetkých foriem štúdia na VŠ, absolventi VŠ štúdia – šk.rok 2010/2011, študenti maturitného ročníka 2011/2012, vek do 27 rokov vrátane.

Podmienkou štartu – platný doklad o štúdiu – index, ISIC u študentov VŠ, diplom o ukončení štúdia v šk. roku 2010/2011 u absolventov, potvrdenie o návšteve maturitného ročníka príslušnej školy u stredoškolákov, preukaz poistenca a nominačný list od predsedu športovej komisie SAUŠ príslušného športu.

Strava: Študentská jedáleň na ul. Tajovského 40 (ŠD1), Banská Bystrica
Hradí organizátor podľa schválených smerných čísel.

Ubytovanie: Hradí organizátor len pre tých účastníkov, ktorí o to požiadajú do 18.12.2011.

Cestovné: Hradí vysielajúca VŠ TJ (príp. TJ, univerzita) podľa pokynov SAUŠ.

Ceny: Víťaz získava titul Majster U-SR 2012, 1. – 3. medailu, diplom a vecné ceny podľa možností usporiadateľa.

 

Súťaží sa podľa platných pravidiel WKF a ustanovení tohto rozpisu.

Súťažné kategórie:
kata: muži, ženy (jednotlivci)
kumite:
muži: -60, -67, -75, -84, +84 kg
ženy: -50, -55, -61, -68, +68 kg

Systém súťaže:
kata – vylučovací systém s repasážou (2 tretie miesta)
kumite – vylučovací systém s repasážou (2 tretie miesta)

Časový rozpis:

9:00 – 10:00 prezentácia, váženie
10:30 otvorenie súťaže
10:30 súťaže v kata (eliminácie + finále)
11:30 súťaže v kumite (eliminácie + finále)
15,30 ukončenie súťaží a vyhlásenie výsledkov